SP Tweet

W. Shadid BBB-akkoord vd coalitie is pol zweverigheid en NL-onwaardig Zal zeker averechts werken voor uitgeprocedeerde #asielzoekers & samenleving
W. Shadid Te weinig N-W journalisten id NLse media vooral zoeken in te weinig belangstelling voor t vak is even oppervlakkig als t bericht zelf #nrc
W. Shadid Ideeën #Koole zijn alleen realiseerbaar in n partij met een authentieke sociaal-democratische maatschappijvisie http://t.co/Fz19CgNlEW
Follow W. Shadid on Twitter

Elearning interculturele competenties

elearningExclusieve cursus over interculturele communicatie en competentie op universitair niveau voor zowel hulpverleners als voor personen in de internationale handel en diplomatieke dienst.

 

PS. Door omstandigheden is inschrijving momenteel helaas niet mogelijk.

 

De cursus is NIET GRATIS en:
(1) vereist in totaal ca. 30 uur studietijd,
(2) dient binnen drie maanden te worden afgerond,
(3) de overgang naar een volgend hoofdstuk in de cursus is afhankelijk van het slagen voor de toetsen behorend bij het hoofdstuk waarmee de deelnemer op dat moment bezig is, en
(4) toetsen kunnen maar een keer herkanst worden.

Dat zijn enkele van de voorwaarden waarmee potentiele deelnemers rekening moeten houden.

De cursuss is ontworpen met behulp van de wereldwijd bekende open source leeromgeving MOODLE. De leeromgeving is interactief en gebruikersvriendelijk en de cursus is gericht op kennisverwerving en training in interculturele communicatie en in competent optreden in cultureel diverse situaties. Men vindt daarin antwoord op vragen als:

 • Op welke terreinen vertonen Ali en Jan en op internationaal niveau Nederland en b.v. Marokko overeenkomsten en verschillen?
 • In welk opzicht is een mens een cultuurwezen?
 • Hoe kan men internationaal succesvol handel drijven, diplomatiek onderhandelen en crisis managen?
 • Hoe kan misinterpretatie van non-verbaal gedrag in verschillende culturen worden vermeden?
 • Waarom willen Fatima en Carla en op internationaal niveau landen als Nederland en b.v. Frankrijk hun identiteit behouden?
 • Wat is de rol van beeldvorming bij het mislukken van hulpverlening en het ontstaan van internationale diplomatieke conflicten?
 • Waarom zijn mensen uit een bepaald land geen vertegenwoordigers van hun groep, land of cultuur?
 • Waarom is een training in interculturele competenties voor zowel autochtone als allochtone hulpverleners en personen in de internationale handel en diplomatieke dienst noodzakelijk?
 • Hoe kan interculturalisatie de doelmatigheid en productiviteit van instellingen en bedrijven verhogen? en
 • Hoe kan interculturele competentie de hulpverlening in interculturele contexten optimaliseren en op internationaal niveau diplomatieke conflicten vermijden?

 Kies een van de volgende mogelijkheden

 

 

Inkadering
Hoewel het belang van culturalisatie sinds decennia bekend is en het thema al lang op de kaart staat is de oppervlakkigheid waarmee Nederlandse en Belgische dienst- en hulpverleningsinstellingen en bedrijven daarmee omgaan onthutsend. Vele medewerkers van instellingen zoals docenten, leerkrachten, artsen, verpleegkundigen en ambtenaren besteden geen aandacht aan dat thema en degene die dat wel doen doen dat met name via het bijwonen van een lezing en of het volgen van een korte training. Het komt zelfs voor dat zulke trainingen worden verzorgd door trainers, of personeelsleden van instellingen die niet op dat terrein zijn geschoold. Deze oppervlakkige aanpak creëert een kennis-illusie bij hulp- en dienstverleners die mede oorzaak is van de nog steeds bestaande problemen tussen hulp- en dienstverleners en hun cliënten. Een en ander is het gevolg van een statische benadering, culturalisering en generalisering die uiteindelijk leiden tot enerzijds inefficiënt werken en overbelasting van staf en instelling en anderzijds ontevreden cliënten. Om de productiviteit van de hulpverlening te optimaliseren is het noodzakelijk dat bedrijven, instellingen en hulpverleners intensieve aandacht gaan besteden aan interculturalisatie.

Waarom deze module
Interculturalisatie bestaat enerzijds uit het aanscherpen en aanvullen van de bij hulp- en dienstverleners al bestaande interculturele competenties en anderzijds uit het voeren van een intercultureel managementbeleid in de organisatie, bedrijf of instelling. De E-learning module interculturele competenties gaat op beide aspecten in en is bedoeld voor zowel autochtone als allochtone hulpverleners. Het is een omissie om interculturalisatie alleen te zien als een vaardigheid voor autochtonen om allochtonen adequaat te kunnen helpen.

Voordelen van deze E-learning module
E-learning heeft voordelen voor de cursist, de docent en de instelling. De cursist werkt in dergelijke modules zelfstandig, zonder tussenkomst van een docent of trainer en bepaalt zelf de snelheid waarmee en het tijdstip waarop hij of zij de aangeboden stof wil bestuderen. Hetzelfde geldt voor de te analyseren casuïstiek die uit de hulpverleningsliteratuur is afgeleid en de ten behoeve van de analyse gestelde vragen die beantwoord moeten worden. Zowel deze vragen als die voor het toetsen van de bestudeerde theoretische kennis worden in de multiple choice vorm geformuleerd die zonder tussenkomst van een docent of trainer worden nagekeken.

Inhoud en opzet
De module is een complete cursus (theorie, praktijk en training) en niet alleen een korte training. Het bestaat uit de volgende thema's:

1. Cultuur en verandering
2. Culturele diversiteit
3. Verbale communicatie
4. Non-verbale communicatie
5. Identiteit en beeldvorming
6. Media en vooroordelen
7. Interculturalisatie en competenties
8. Literatuur

De inhoud van ieder topic bestaat uit vier onderdelen:

(1) Een korte theoretische verhandeling
(2) Analyseren van praktijksituaties en het beantwoorden van vragen daarover
(3) Het afleggen van een toets over de bestudeerde stof, en
(4) Tele-begeleiding.

De module bevat korte theoretische informatie over het onderwerp en waar mogelijk geïllustreerd met foto’s en of videofragmenten. De gepresenteerde stof is voldoende om de noodzakelijke kennis van het thema eigen te maken. Voor extra informatie wordt de cursist aangeraden het bij het thema behorend hoofdstuk uit het hierboven genoemd handboek te bestuderen. Verplicht is dat echter niet. De opgenomen casuïstiek en praktijkvoorbeelden zijn zoals hierboven is vermeld, afgeleid uit publicaties op het terrein van de hulpverlening. Na lezing van deze voorbeelden dienen er vragen daarover te worden beantwoord. Na bestudering van de theoretische informatie en de praktijkvoorbeelden wordt het thema vervolgens afgesloten met een toets. Het met goed gevolg afleggen van de toets (70% van de vragen juist beantwoorden) is een voorwaarde voor de overgang naar het daarop volgende thema. Aan het eind van ieder thema is een mogelijkheid voor telefonische begeleiding ingebouwd. Dit is bedoeld voor de beantwoording van vragen die tijdens het lezen van de stukken zijn ontstaan of die de cursist tijdens de eigen praktijkervaring ontmoet. Het zevende en tevens laatste thema wordt afgesloten met twee toetsen. Een toets met betrekking tot kennis van de diverse termen die in de loop van de cursus aan de orde zijn geweest en een andere toets met vragen die betrekking hebben op alle bovengenoemde thema’s. Wanneer ook deze toetsen met goed gevolg zijn afgelegd krijgt de cursist een getuigschrift als bewijs van deelname aan de cursus.

Bekijk de video


Doelgroepen
De module is bedoeld en nuttig voor:

 • Docenten van hogescholen en universiteiten
 • Leerkrachten van middelbare scholen
 • Artsen en verpleegkundigen
 • Functionarissen van bedrijven en instellingen
 • Ambtenaren van gemeenten en ministeries en personen in de diplomatieke dienst
 • Politie en justitie

Bent u alleen geïnteresseerd in een korte training dan is deze module NIET voor u. Maar behoort u tot de hierboven genoemde groepen en wilt zich verantwoord (bij)scholen in de thema's diversiteit, interculturele communicatie en competentie dan is deze cursus voor u ZEKER van wezenlijk belang.

Tijdsinvestering
Het voordeel van een E-learning module is dat de deelnemer de bestudering van de aangeboden stof en het uitvoeren van de daarbij behorende opdrachten kan plannen naar eigen mogelijkheden. De onderhavige module 'interculturele competenties' vereist naar schatting gemiddeld 1 uur tijdsinvestering per dag. De zeven thema's kunnen dan in circa 6 weken worden afgerond. De deelnemer kan uiteraard er voor kiezen om sneller of langzamer te gaan.

Meer informatie
De module interculturele competenties is een betaal-module. De kosten bestaan uit een vast bedrag en een bedrag dat afhangt van het aantal gewenste tele-begeleidingsuren. Voor meer informatie over kosten, opzet, inhoud of begeleiding stuur een email via de pagina contact en info op het menu.